دمنوش جینسینگ سوییتی

دمنوش جینسینگ سوییتی

دمنوش جینسینگ سوییتی

 افزایش قدرت جسمانی

 بهبود فعالیت های حافظه

 افزایش شادابی و نشاط

 افزایش قدرت تحمل و پایداری

 از بین بردن استرس

 مقابله با پیری و عوارض آن

 تقویت سیستم ایمنی بدن

 تنظیم سوخت و ساز (متابولیسم) بدن

 جلوگیری از سردرد