سس فلفل ۲۰۰ گرمی سوییتی

سس فلفل ۲۰۰ گرمی سوییتی

سس فلفل ۲۰۰ گرمی سوییتی

کاهش درجه حرارت بدن بدلیل وجود ماده ای به نام کاپساسین.

کاهش بروز زخم معده بدلیل وجود ماده ای به نام کاپساسین.

کاهش میزان کلسترول خون و افزایش اشتها