ششمین دوره قرعه کشی طرح سپاس از مدیریت فروشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیکد قرعه کشی
1خانم معصومه محمدی18006676
2آقای علی نارویی18010189
3خانم زهرا رضایی18041763
4آقای حسین نجفی18049902
5خانم نرگس جعفری18052047
6آقای محمد صالحی نژاد18053057
7آقای عبدالله جمشیدی18055689
8آقای مهدی فخری18062781
9آقای محمد اسماعیلی18097808
10آقای نذیر احمد افضل زایی18098945
11خانم فریبا سرابانی18141254
12خانم فاطمه قاسمی18142555
13آقای احمد ریگی18168455
14آقای جمال موسوی18170262
15آقای رضا مولایی18184264
16آقای اسماعیل شاهوزهی18189872
17آقای عبدالقادر محمدی18199032
18خانم حوا براهویی18202320
19آقای عرفان غلامی18205845
20آقای علی احمدی18240809
21آقای رضا محمدی18248932
22آقای محمدطاها صفایی18275320
23آقای رضا هاشمی18282616
24آقای محمد چوپانی18292344
25آقای امیرحسین مقصودی18297130
26آقای محمد بخش شیخ زاده18297815
27آقای علی غنی18299270
28آقای علی صالحی18301837
29آقای محمدعلی برزگری بافقی18309734
30آقای عبدالله حسین پور18314092
31آقای سید مرتضی موسوی18317168
32خانم معصومه علوی18335879
33خانم زهرا غلامی18351131
34آقای ابراهیم شکرالهی18354422
35آقای علی میرزایی18360557
36آقای جواد جلال ابادی18362896
37آقای ابراهیم نخودی لاریمی18385433
38آقای مرتضی سلطانی فر18406817
39خانم زهرا حسین پور18412018
40آقای محمد حسین رحیم پور18416393
41خانم معصومه کریمی18417123
42آقای علی کهنسال18418249
43آقای رحمان امینی راستابی18429214
44آقای غفران کبیری18484709
45خانم مهسا عبدالهی18485919
46آقای هادی جوان18495953
47آقای علیرضا بهرامی18510982
48آقای حسن خندان18511424
49آقای اکبر اسعدی18529464
50آقای امیر سلمانی18562125
51خانم فاطمه حسینی18578843
52آقای حمید ریگی18582899
53خانم فاطمه یوسفی18622253
54آقای خسرو امینی18635489
55خانم فاطمه نظری18644327
56آقای فریدون مصطفی پور18648926
57آقای دانیال یوسفی18649570
58خانم کلثوم گرگیج18653911
59آقای محمد رسول نارویی18669281
60خانم پروین اکبرزاده18703597
61خانم کبری حکیمی18717023
62آقای حسین قلی نژاد18723724
63آقای حسین کاشانی18728401
64آقای رضا ایزدی18752283
65آقای مهدی کاکاپور18762301
66خانم فاطمه سپاهی18771982
67آقای علی درویش مداح18779385
68خانم لیلا ولی زاده18787915
69خانم زهرا حسن زاده18791002
70خانم زهرا اردونی18798649