ترشی کلم قرمز سوییتی

ترشی کلم قرمز سوییتی

ترشی کلم قرمز سوییتی

سرشار ازویتامین A،منگنز،آهن، کلسیم، روی و فسفر می باشد.

سرکه در کاهش قند خون تأثیر دارد و در اثر کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها از افزایش قند خون بعد از صرف غذا جلوگیری می‌کند.

باعث کاهش میزان کلسترول خون می شود.

خواص تغذیه‌ای سبزیجات و میوه‌جات بدلیل حرارت ندیدین در تهیه ترشی تا حدی حفظ می‌شود.

ترشی به جذب پروتئین و آهن بدن کمک می‌کند.

تخمیر باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای می‌شود.

باعث بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی می‌گردند.

و ترشی‌ها معمولاً اشتهاآور بوده و باعث بهبود مصرف مواد غذایی می‌شوند.

ترشی بندری سوییتی

ترشی بندری سوییتی

ترشی بندری سوییتی

سرشار ازویتامین A،منگنز،آهن، کلسیم، روی و فسفر می باشد.

سرکه در کاهش قند خون تأثیر دارد و در اثر کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها از افزایش قند خون بعد از صرف غذا جلوگیری می‌کند.

باعث کاهش میزان کلسترول خون می شود.

خواص تغذیه‌ای سبزیجات و میوه‌جات بدلیل حرارت ندیدین در تهیه ترشی تا حدی حفظ می‌شود.

ترشی به جذب پروتئین و آهن بدن کمک می‌کند.

تخمیر باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای می‌شود.

باعث بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی می‌گردند.

و ترشی‌ها معمولاً اشتهاآور بوده و باعث بهبود مصرف مواد غذایی می‌شوند.

ترشی لیته سوییتی

ترشی لیته سوییتی

ترشی لیته سوییتی

سرشار ازویتامین A،منگنز،آهن، کلسیم، روی و فسفر می باشد.

سرکه در کاهش قند خون تأثیر دارد و در اثر کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها از افزایش قند خون بعد از صرف غذا جلوگیری می‌کند.

باعث کاهش میزان کلسترول خون می شود.

خواص تغذیه‌ای سبزیجات و میوه‌جات بدلیل حرارت ندیدین در تهیه ترشی تا حدی حفظ می‌شود.

ترشی به جذب پروتئین و آهن بدن کمک می‌کند.

تخمیر باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای می‌شود.

باعث بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی می‌گردند.

ترشی‌ها معمولاً اشتهاآور بوده و باعث بهبود مصرف مواد غذایی می‌شوند.

ترشی مخلوط سوییتی

ترشی مخلوط سوییتی

ترشی مخلوط سوییتی

سرشار ازویتامین A،منگنز،آهن، کلسیم، روی و فسفر می باشد.

سرکه در کاهش قند خون تأثیر دارد و در اثر کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها

از افزایش قند خون بعد از صرف غذا جلوگیری می‌کند.

کاهش میزان کلسترول خون

خواص تغذیه‌ای سبزیجات و میوه‌جات به دلیل حرارت ندیدین

در تهیه ترشی تا حدی حفظ می‌شود.

ترشی به جذب پروتئین و آهن بدن کمک می‌کند.

تخمیر باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای می‌شود.

باعث بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی می‌گردند.

و ترشی‌ها معمولاً اشتهاآور بوده و باعث بهبود مصرف مواد غذایی می‌شوند.

خیارشور ویژه سوییتی

خیارشور ویژه سوییتی

خیارشور ویژه سوییتی

سرشار ازویتامین A،منگنز،آهن، کلسیم، روی و فسفر می باشد

سرکه در کاهش قند خون تأثیر دارد

در اثر کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها

از افزایش قند خون بعد از صرف غذا جلوگیری می‌کند.

کاهش میزان کلسترول خون

خواص تغذیه‌ای سبزیجات بدلیل حرارت ندیدن

در تهیه خیارشور تا حدی حفظ می‌شود

خیارشور به جذب پروتئین و آهن بدن کمک می‌کند

تخمیر باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای می‌شود

باعث بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی می‌گردند

خیارشور ممتاز سوییتی

خیارشور ممتاز سوییتی

خیارشور ممتاز سوییتی

سرشار ازویتامین A،منگنز،آهن، کلسیم، روی و فسفر می باشد

سرکه در کاهش قند خون تأثیر دارد

در اثر کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها

از افزایش قند خون بعد از صرف غذا جلوگیری می‌کند.

کاهش میزان کلسترول خون

خواص تغذیه‌ای سبزیجات بدلیل حرارت ندیدن

در تهیه خیارشور تا حدی حفظ می‌شود

خیارشور به جذب پروتئین و آهن بدن کمک می‌کند

تخمیر باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای می‌شود

باعث بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی می‌گردند

خیارشور درجه یک سوییتی

خیارشور درجه یک سوییتی

خیارشور درجه یک سوییتی

سرشار ازویتامین A،منگنز،آهن، کلسیم، روی و فسفر می باشد

سرکه در کاهش قند خون تأثیر دارد

در اثر کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها

از افزایش قند خون بعد از صرف غذا جلوگیری می‌کند.

کاهش میزان کلسترول خون

خواص تغذیه‌ای سبزیجات بدلیل حرارت ندیدن

در تهیه خیارشور تا حدی حفظ می‌شود

خیارشور به جذب پروتئین و آهن بدن کمک می‌کند

تخمیر باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای می‌شود

باعث بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی می‌گردند